إرمان

هوای دلم چقدر خوب و دو نفره ست ... من هستم و خدا ...

مهر 92
1 پست